REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

weekendwczestochowie.pl 

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem serwisu jest:

Prawnie Poprawny sp. z o.o.

z siedzibą przy al. Wolności 22 lok. 6, 42-200 Częstochowa

NIP:9492208738 

REGON: 364575767

Telefon: + 48 515 262 392 

E-mail: info@weekendwczestochowie.pl 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000620960.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy [dalej Serwis] udostępnia platformę pozwalającą na dodawanie, przeglądanie, promowanie oraz ocenianie i komentowanie ogłoszeń. 
 2. Wszystkie usługi w ramach Serwisu są świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 3. Ogłoszeniodawcą [dalej Ogłoszeniodawca] może być każda poprawnie zweryfikowana i posiadająca konto w ramach Serwisu:

3. Oceniający [dalej Klient] jest każda nieposiadająca konta w ramach Serwisu :

§3

 Warunki ogólne udostępnienia Portalu 

 1. Serwis jest udostępniony publicznie pod adresem strony internetowej weekendwczestochowie.pl 
 2. Dostęp, przeglądanie, ocena oraz komentowanie ogłoszeń nie wymaga rejestracji. 
 3. Portal nie pobiera opłat za przeglądanie ogłoszeń. 
 4. Założenie konta jest wymagane w przypadku chęci dodania lub przejęcia ogłoszenia. 

§4 

Warunki korzystania z usług

 1. W celu skorzystania z części usług Serwisu należy posiadać poprawnie zweryfikowane konto.
 1. W celu utworzenia konta należy dokonać rejestracji za pomocą odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Serwisu. Opis procedury rejestracji znajduje się w paragrafie 5.
 1. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Serwisem pod adresem podanym w paragrafie 1.  

§5

Konto

 1. Serwis w ramach swoich stron internetowych pozwala na założenie konta. 
 2. Każdy Ogłoszeniodawca może posiadać jedno konto. 
 3. W celu założenia konta należy wypełnić odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Serwisu podając dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz inne informacje jakie mogą być wymagane.  
 4. Serwis zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych podczas rejestracji poprzez kontakt emailowy i/lub telefoniczny. 
 5. Pełna aktywacja Konta lub odmowa utworzenia następuje w terminie do 3 dni roboczych.
 6. Konto aktywowane jest bezterminowo. 
 7. W ramach poprawnie zweryfikowanego autoryzowanego konta można publikować ogłoszenia. 
 8. Ogłoszenia publikowane są przez czas określony na stronach internetowych serwisu.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność, ani poprawność materiałów przesyłanych przez Ogłoszeniodawce w ramach konta.
 10. Ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa, zgody, licencję niezbędne do publikacji materiałów jakie wykorzystuje (w tym przesyła) w ramach swojego konta. 
 11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu) Serwis może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.  
 12. Z momentem publikacji ogłoszenia Ogłoszeniodawca udziela Serwisowi niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu.
 13. Ogłoszeniodawca bez pisemnej zgody Serwisu nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią. 
 14. Ogłoszeniodawca może przypisać do swojego konta istniejące ogłoszenie wybierając opcję „Przejmij miejsce”. Przejęcie miejsca może wiązać się z dodatkową opłatą weryfikacyjną określoną w cenniku. Serwis może odmówić przypisania ogłoszenia do konta jeżeli dane przedstawione przez Ogłoszeniodawce budzą wątpliwości co do prawidłowości.

§6

Odpowiedzialność Ogłoszeniodawcy 

 1. Ogłoszeniodawca uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem z poszanowaniem prawa i i dóbr innych osób. W szczególności, Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do:
 1. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści (w tym ogłoszeń) odbywa się w sposób zautomatyzowany, bez udziału Serwisu. W uzasadnionych przypadkach Serwis może wstrzymać publikację treści co momentu jego weryfikacji. 
 2. W razie uzyskania wiarygodnej informacji o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Serwis może:
 1. Serwis uprawniony jest do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem ogłoszenia lub konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników w ramach Serwisu, jak również w przypadku, w którym ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Serwisu.

§7

Płatności

 1. Wysokość opłaty za usługi świadczone przez Serwis określona jest każdorazowo w cenniku udostępnionym na stronach internetowych Serwisu. 
 2. Wszelkie płatności odbywają się poprzez bezpośrednią wpłatę na konto Serwisu na podstawie poprawnie wygenerowanej faktury ProForma.
 3. Serwis oferuje dodatkowe usługi płatne polegające na wyróżnieniu, wypromowaniu, bądź dodatkowej modyfikacji ogłoszeń. 
 4. W przypadku braku płatności zamówiona usługa nie będzie realizowana, a w przypadkach gdy realizacja usługi obejmuje publikację ogłoszenia, ogłoszenie może być usunięte. Wraz z ogłoszeniem usuwane są wszystkie dane i materiały jakie zostały dodane Ogłoszeniodawce w ramach świadczonych usług. 
 5. Faktura VAT zostaje wystawiona w terminie 7 dni od momentu odnotowania płatności przez Serwis.
 6. Ogłoszeniodawca oświadcza, że zgodnie z art.106 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej (na wskazany podczas rejestracji adres e-mail) faktur VAT wystawianych przez Serwis.

§8

Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Ogłoszeniodawców oraz Klientów w ramach stron internetowych Serwisu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawców i Klientów oraz osoby trzecie. 
 2. Serwis dokłada należytej staranności aby korzystanie z usług świadczonych w ramach stron internetowych było możliwe przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek, systemów operacyjnych, podstawowych konfiguracji sprzętowych.
 3. Serwis dokłada należytej staranności w celu zapewnienia ciągłości działania usługi. Nie gwarantuje on jednak ciągłej dostępności usług. 
 4. Serwis może ograniczać dostęp do usług na czas napraw, prac modernizacyjnych, prac konserwacyjnych, audytów, aktualizacji, awarii.

§9

Oceny i komentarze

 1. Serwis udostępnia Ogłoszeniodawcą oraz Klientom możliwość oceny danego ogłoszenia w systemie gwiazdkowym wraz z komentarzem. 
 2. Ocena jest subiektywną opinią oceniającego. Oceniający ponosi odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi. Serwis może usunąć opinię jeżeli łamie ona postanowienia niniejszego regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. 
 3. Serwis nie modyfikuje treści publikowanych opinii. 
 4. Oceny powinny być wyrażone w sposób przejrzysty i zrozumiały, oraz nie mogą zawierać:
  1. Wulgaryzmów, treści uznawanych powszechnie za obraźliwe, nawołujących do nienawiści, rasizmu, ksenofobii etc.;
  2. Adresów stron internetowych;
  3. Treści o charakterze reklamowym, komercyjnym; 
  4. Danych osobowych użytkowników lub innych osób; 
  5. Treści podważających dobre imię, renomę Ogłoszeniodawców; 
  6. Treści nieprawdziwych. 
 5. Opinia nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. 
 6. Ogłoszeniodawca może zgłosić swoje zastrzeżenia co do opinii drogą elektroniczną na adres podany w paragrafie 1.

§10

Reklamacje z tytułu rękojmi

1. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z umową, Ogłoszeniodawca lub Klient powinien zareklamować usługę wraz z opisem niezgodności.  

2. Serwisu ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Każdy Ogłoszeniodawca lub Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).   

§11

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Ogłoszeniodawca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Ogłoszeniodawca będący konsumentem złoży w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. 

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Ogłoszeniodawcy w przypadkach umów:

5. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Ogłoszeniodawcy nie będącemu konsumentem.

§12

Ochrona prywatności 

1. Serwis przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 2).

§13

Środki techniczne

1. W celu korzystania z Serwisu, w tym przeglądania i publikacji ogłoszeń, niezbędne jest: 

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript; 

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies.

§14

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Serwisu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Ogłoszeniodawcy na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Serwis uznaje, iż Ogłoszeniodawca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Prawnie Poprawny sp. z o.o.

al. Wolności 22 lok. 6, 

42-200 Częstochowa

info@weekendwczestochowie.pl

Ja ___________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik 2

Polityka prywatności

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Serwis, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Prawnie Poprawny sp. z o.o.

z siedzibą przy al. Wolności 22 lok. 6, 42-200 Częstochowa

NIP:9492208738 

REGON: 364575767

Telefon: + 48 515 262 392

E-mail: info@weekendwczestochowie.pl zwana dalej „Administratorem

3. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. 

4. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z usług jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu użytkownika jest dobrowolne, z wyjątkiem: 

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§2

 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców są wskazane poniżej

§3

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Platformie Internetowej. 

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Platformy Internetowej w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania / okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
Realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi ElektronicznejArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;data urodzenia, adres IP, ID klienta.
Prowadzenie ksiąg rachunkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
Wysyłka wiadomości handlowych i marketingowychArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;data urodzenia, adres IP, ID klienta.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
Obsługa zgłoszeńArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO 
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Imię, nazwisko, adres email, adres IP

§4

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1.  Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

§5

COOKIES NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Platformę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Platformę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Platformy Internetowej w następujących celach:

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Platformy Internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się zalogowanie na Konto)

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Platformę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. 

6. Administrator może korzystać na Platformie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Platformie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Platformy. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Platformę. Administrator korzystając z powyższych usług na Platformie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Platformę Internetową oraz sposób ich zachowania na stronie Platformy, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.  Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Platformy Internetowej – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl